T.J. ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 6782-17-4.5)

T.J. har ansökt om stämning mot staten vid Stockholms tingsrätt och begärt skadestånd för ideell skada. Grunden för hans talan är att staten har kränkt hans rättigheter enligt Europakonventionen, regeringsformen och rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis menar T.J. att han blivit utpekad som skyldig till brott av åklagarna i en rättegång vid Göteborgs tingsrätt, utan möjlighet att försvara sig. Därtill menar han att de åklagare som nu leder förundersökningen mot honom avseende dessa brottsmisstankar inte kan förväntas göra det på ett objektivt sätt.  

Staten har motsatt sig hans talan. I första hand har staten begärt att hans talan ska avvisas, alternativt vilandeförklaras till dess brottsmisstankarna mot T.J. är färdigbehandlade.