Justitiekanslern är en myndighet under regeringen vars uppgift bland annat är att reglera skadeståndsanspråk mot staten och att vara åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Sök på beslut, diarienummer, yttrande

Eller gå till avancerad sökning

Vad behöver du hjälp med?

Aktuellt

22 nov 2016

Inspektion Västmanlands tingsrätt

Den 23-24 november 2016 inspekterar Justitiekanslern delar av verksamheten vid Västmanlands tingsrätt i Västerås. Resultatet av inspektionen kommer senare att ...

20 okt 2016

Skadeståndsanspråk med anledning av kravet på identitetskontroller vid resa mellan ...

Justitiekanslern har idag tagit emot 565 ansökningar om skadestånd från personer som pendlar eller har pendlat över Öresund. Kraven grundar ...

11 okt 2016

Inspektion hos Kronofogdemyndigheten

Den 11 och 12 oktober 2016 inspekterar Justitiekanslern Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde. Justitiekanslern planerar att bl.a. gå igenom handlingarna i ...

Senaste beslut från JK

Diarienr: 7757-16-80 / Beslutsdatum: 13 feb 2017

Remissyttrande över promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för ...

Diarienr: 7025-16-80 / Beslutsdatum: 10 feb 2017

Departementspromemorian Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20)

Diarienr: 5473-16-80 / Beslutsdatum: 7 feb 2017

Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

Diarienr: 7052-16-80 / Beslutsdatum: 3 feb 2017

Remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett ...

Diarienr: 4491-16-40 / Beslutsdatum: 3 feb 2017

Skadeståndsanspråk mot staten - påstådd särbehandling av samkönade gifta par ...

Diarienr: 5822-16-80 / Beslutsdatum: 17 jan 2017

Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58).

Justitiekanslerns huvuduppgifter

Tillsyn över myndigheterna

Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka ...

Frivillig skadereglering

Justitiekanslern har också möjlighet att på frivillig väg reglera vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna uppgiften att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är klart att ett skadeståndsgrundande fel har begåtts och att den enskilde har ...

Åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott, dvs. när det är fråga om otillåtna uttalanden i tryckta skrifter, radio- och televisionsprogram samt s.k. tekniska upptagningar, dvs. DVD- och CD-skivor, videogram m.m.

Justitiekanslern har också andra åklagaruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den viktigaste är att värna om ...

Tillsyn över advokaternas disciplinverksamhet

Tillsynen över advokatväsendet utövas i första hand av Sveriges Advokatsamfund. Dit kan således en enskild som är missnöjd med en advokat vända sig med sina klagomål. Justitiekanslern får del av alla beslut i disciplinärenden från advokatsamfundet och har möjlighet att klaga på besluten inom fyra veckor från det att Justitiekanslern ...

Skydd för privatlivet

En ny kameraövervakningslag (2013:460) och en ny kameraövervakningsförordning (2013:463) trädde i kraft den 1 juli 2013. Rätten att överklaga beslut om kameraövervakning för att ta tillvara allmänna intressen överfördes då från Justitiekanslern till Datainspektionen. Justitiekanslern har dock alltjämt talerätt beträffande sådana beslut som har meddelats enligt den tidigare kameraövervakningslagen. Justitiekanslern ...

Ombud för staten

En annan viktig uppgift för Justitiekanslern är att vara statens ombud. Denna uppgift innebär att Justitiekanslern företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt, främst skadeståndsmål. Justitiekanslern är alltid behörig att föra statens talan men ofta ankommer detta på andra myndigheter, t.ex. Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten.

Läs mer om JK